Shonen Ninja Sasuke (Beta)

Shonen Ninja Sasuke (Beta)
File name: Shonen Ninja Sasuke (Beta)
User rating:
Region: USA
Console: Super Nintendo (Download Emulator)
Genre: Adventure
Find this game